Nämnder/styrelser

Kommunfullmäktige
Valberedningsnämnd
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnd
Revisorer
Lokala Säkerhetsnämnden
Gemensam samarbetsnämnd I IT-drift
Gemensam samarbetsnämnd II Geoinfo
Gemensam samarbetsnämnd III Löneservice


Bolag

KKF AB
KKL AB
KKB Fastigheter AB


Övriga

Vigselförrättare
Borgerlig begravningsförrättare
Begravningsombud
Nämndemän
Styrgrupp för fritid och kultur
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet
Partiföreträdare
Finsam
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Kävlingeåns Vattenråd
Kävlinge och Löddeåns fiskevårdsomr
Gode män för jord- och skogsbruk
Gode män för tätort
Samarbetskommitté Alnarpsströmmen
Skånes Luftvårdsförbund
Saxån-Braån vattenvårdsförb
Öresunds Vattenvårdsförbund
Räddningstjänst Syd
Hemvärnets Förtroendenämnder
Hemvärnets Stämmor
Leader Lundaland
Kommunalförbund för gymnasieutbildning
Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och Västra Blekinge
Styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan iSkåne
Kommunassurans
Ombud och ers vid bolagsstämma Sysav
Ombud och ers vid bolagsstämma Sydvatten
Ombud och ersättare till förbundsmöte med kommunförbundet Skåne
Valberedning till styrelsen i Sydvatten
Revisor Gemensam samarbetsnämnd I IT-drift
Revisor Gemensam samarbetsnämnd II Geoinfo
Revisor Gemensam samarbetsnämnd III Löne
Revisor KKF AB
Revisor KKB Fastigheter AB
Revisor KKL AB
Revisor FINSAM
Revisor Räddningstjänst SydTroInt 7.0

Kvlinge kommun, Kullagatan 2, 244 80 Kvlinge - Tel 046-73 90 00 - E-post: kommunen@kavlinge.se