Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Valberedningsnämnd
Valnämnd
Revisorer
Nämndemän
Överförmyndarnämnden
Lokala Säkerhetsnämnden
Gode män för Jord och skogsbruk
Gode män för tätort
Partiföreträdare
Revisor Gemensam samarbetsnämnd I IT-drift
Revisor Gemensam samarbetsnämnd II Geoinfo
Revisor Gemensam samarbetsnämnd III Löne
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
KSO
KKB Fastigheter AB
Rev och ers i KKB Fastigheter AB
Kävlinge och Löddeåns fiskevårdsomr
KKL AB
Ombud och ers vid bolagsstämma Sydvatten
Valberedn avs styrelsen i AB Sydvatten
Ombud och ers vid bolagsstämma Sysav
Kommunalförbund för gymnasieutbildning
Kommunassurans
Begravningsombud
Borgerlig begravningsförrättare
Skånes Luftvårdsförbund
Saxån-Braån vattenvårdsförb
Vigselförrättare
Revisorer Räddningstjänst Syd
Kävlingeåns VattenvårdsförbundTroInt 7.0

Kvlinge kommun, Kullagatan 2, 244 80 Kvlinge - Tel 046-73 90 00 - E-post: kommunen@kavlinge.se